Pristatymo politika
[Prekybos pastabos
Šioje platformoje siūlomas ribotas produktų skaičius. Išsirinkę produktus, prašome kuo greičiau užbaigti užsakymo procesą. Prekės įtraukimas į pirkinių krepšelį nereiškia, kad užbaigėte užsakymą. Jei kitas naudotojas užsakymo procesą užbaigs anksčiau nei jūs, sistema jums praneš, kad jūsų prekė išparduota, todėl pašalinkite ją iš pirkinių krepšelio.
Užsakymą turite pateikti pagal platformoje pateiktą patvirtintą gaminio kiekio ir kainos mechanizmą. Bendrovė priima jūsų užsakymą, išskyrus atvejus, kai per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo atsisakoma jį pateikti dėl pagrįstos priežasties. Tačiau jei jau sumokėjote, sandoris laikomas sudarytu, nebent teisės aktuose numatyta kitaip.
Platformoje turi būti nustatyta viršutinė atskirų vartotojų pateiktų konkretaus produkto užsakymų skaičiaus riba. Jei užsakymas pateikiamas viršijant kiekio ribą arba jei tas pats vartotojas pakartotinai pateikia kelis užsakymus keliose paskyrose, platforma yra atsakinga už prekių išsiuntimą individualiam vartotojui tik laikantis kiekio ribos.
Prekių pristatymas platformoje grindžiamas užsakymo metu jūsų pasirinktu ir nurodytu būdu. Į Prekių kainą neįskaičiuotos siuntimo išlaidos. Tačiau, jei jums taikomos tam tikros akcijos, siuntimo išlaidas padengs Bendrovė, remdamasi jūsų pasirinktu siuntimo būdu. Jei daliniam grąžinimui netaikomos lengvatinės siuntimo sąlygos, Bendrovė iš jūsų atšaukto užsakymo grąžinimo sumos išskaičiuos pradinę užsakymo siuntimo kainą (siuntimo kaina bus tokia, kokia skelbiama platformoje užsakymo metu).
Teisę nutraukti sutartį pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 19 straipsnį privalote įgyvendinti per 7 dienų rampą po prekių pristatymo. Atkreipkite dėmesį, kad pakilimo laikotarpis nėra bandomasis laikotarpis. Jis naudojamas tik siekiant įvertinti, ar įsigijote prekę. Jei grąžinamas produktas nėra naujos ir pilnos būklės (įskaitant originalią produkto pakuotę), tai gali turėti įtakos jūsų teisei nutraukti sutartį ir atgauti pinigus.
Jei pagal įstatymą ar sutartį privalome jums grąžinti pinigus, sutinkate, kad pinigus grąžinsime iš anksto į jūsų internetinę paskyrą Platformoje. Visada privalote atsiskaityti už savo internetinės paskyros likutį ir prašyti grąžinti pinigus į savo fizinę paskyrą. Bendrovė bus atsakinga už visus susijusius apdorojimo mokesčius.
Dėl klausimų, kurių neapima apsipirkimas Platformoje, žr. apsipirkimo Platformoje instrukcijas.
Intelektinės nuosavybės teisės
Visas Platformos turinys, įskaitant, bet neapsiribojant: produktų fotografijas, modelių nuotraukas, menines iliustracijas, platformos struktūrą, programavimą, platformos ekrano išdėstymą, dizaino išdėstymą, prekių ženklus, kitus ženklus ar informaciją ir t. t., priklauso Bendrovei arba atitinkamiems intelektinės nuosavybės teisių turėtojams, kuriems pagal įstatymus taikoma Autorių teisių įstatymo, Prekių ženklų įstatymo, Patentų įstatymo, Prekybos paslapčių įstatymo, Sąžiningos prekybos įstatymo apsauga. Be išankstinio Bendrovės ar teisių turėtojo leidimo ar įgaliojimo jie negali būti naudojami savavališkai, kad būtų išvengta teisių pažeidimo ar atsakomybės už įstatymo pažeidimą.
Sutarties pažeidimas
Jūs sutinkate, kad dėl ginčų, kylančių dėl naudojimosi Platforma ar apsipirkimo Platformoje, jei įstatymuose nenumatyta kitaip, atsakomybė bus apribota tris kartus didesne suma nei suma, kurią faktiškai sumokėjote Bendrovei už naudojimąsi Platforma ar apsipirkimą. Tas pats galioja ir jūsų atsakomybei Bendrovei dėl naudojimosi Platforma sąlygų pažeidimo ar kitokio sutarties pažeidimo.
[Paslaugos sustabdymas ir atsakomybės atsisakymas
Bendrovė palaikys įprastą Platformos veikimą tokiu būdu ir naudojant tokias technologijas, kurios atitinka vyraujantį ir pagrįstai tikėtiną saugumą. Toliau nurodytomis aplinkybėmis Bendrovė turi teisę sustabdyti visas arba dalį šioje platformoje teikiamų paslaugų, neprivalėdama jums apie tai pranešti iš anksto, ir Bendrovė nėra atsakinga už jokią kompensaciją ar žalos atlyginimą už bet kokius dėl to patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius:
su šia platforma susijusios programinės ir aparatinės įrangos perkėlimas, pakeitimas, atnaujinimas, techninė priežiūra ar remontas; paslaugų teikimo nutraukimas ar sutrikdymas dėl stichinių nelaimių ar kitų force majeure veiksnių; paslaugų teikimo sustabdymas ar sutrikdymas dėl telekomunikacijų ar interneto svetainių bendrovių paslaugų teikimo sutrikimų ar kitų priežasčių, už kurias Bendrovė nėra atsakinga; šioje platformoje rodoma informacija yra paveikta išorinių klaidų arba buvo padirbta, suklastota, ištrinta ar gauta, arba sistema yra sutrikusi ar negali normaliai veikti; naudotojai pažeidžia šią platformą, kad galėtų teikti visas ar dalį paslaugų be išankstinio pranešimo; Bendrovė neprisiima jokios kompensacijos ar atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė įprasto veikimo; naudotojams teikiamų paslaugų sustabdymo ar nutraukimo pažeidus platformos naudojimo sąlygas ar įstatymus; kitais atvejais, kai Bendrovė mano, kad būtina sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą. Kai dėl Bendrovės numatyto techninės ir programinės įrangos priežiūros plano gali tekti sustabdyti arba nutraukti šios svetainės paslaugų teikimą, Bendrovė apie paslaugų teikimo sustabdymą arba nutraukimą šioje platformoje paskelbs tinkamu būdu, kiek įmanoma anksčiau, nei susidarys tokia situacija. Numatytasis
Siekiant apsaugoti visų šios platformos naudotojų teises ir interesus, esant vienai iš toliau nurodytų aplinkybių, Bendrovė gali sustabdyti arba nutraukti jūsų teisę apsipirkti arba neleisti jums naudotis visomis šios platformos paslaugomis ar jų dalimi: Neteisingos ar melagingos informacijos pateikimas prisijungiant; Neteisėtas kreditinių kortelių naudojimas arba kitoks nesąžiningas finansinių sąskaitų naudojimas; Siunčiamos siuntos, grąžintos dėl asmeninių veiksnių, arba daugiau nei Bendrovės nurodytas neatsiimamų prekių skaičius.
(1) Pasirinko prekes atsiimti ir už jas sumokėti prekybos centre ir neatsiėmė prekių nurodytoje parduotuvėje per pranešimo laikotarpį.
Pasiimti prekes nurodytoje parduotuvėje per pranešimo laikotarpį (2) Pasirinkti pristatymą į namus ir sumokėti už prekes pristatymo metu. Logistikos įmonei pristačius siuntinį, niekas nepasirašo už siuntinį arba atsisako jį priimti.
Dažnas prekių grąžinimas dėl asmeninių veiksnių ir kitokio Bendrovės nustatyto elgesio; priekabiavimas arba netinkama kalba ir elgesys su Bendrovės klientų aptarnavimo skyriumi; kiti platformos naudojimo sąlygų ar įstatymų pažeidimai, abiejų šalių susitarimo nesilaikymas, piktavališkas piktnaudžiavimas paslaugų kliento teisėmis ir interesais. Jūs sutinkate, kad kai Bendrovė sustabdo ar nutraukia jūsų teisę apsipirkti arba atsisako naudotis visomis platformos paslaugomis ar jų dalimi pagal platformos naudojimo sąlygas, jūsų sutikimo gauti nereikia, o Bendrovė nėra atsakinga nei prieš jus, nei prieš bet kurią kitą bendrovę. Trečiųjų šalių prievolės ar atsakomybė. [Šio sutikimo galiojimas, taikytina teisė ir jurisdikcijos teismas].
Visų arba dalies šių Platformos naudojimo sąlygų negaliojimas neturi įtakos kitų susitarimų galiojimui. Jūsų ir mūsų tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos pagal šias Platformos naudojimo sąlygas ir atitinkamus taikomus pranešimus ar kodeksus. Kilus bet kokiam ginčui, galite pateikti skundą arba atsakyti į platformoje įrašytą klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją, o abi šalys ginčą išspręs derybų keliu, vadovaudamosi sąžiningumo, patikimumo, lygybės ir abipusės naudos principais. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, abi šalys susitaria, kad pirmosios instancijos teismas yra apylinkės teismas, nebent įstatymuose numatyta kitaip.